Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]

Uzupełnienie raportu EBI 18/2022 i 19/2022 - Korekty raportów okresowych za I, II, III i IV kwartał 2020 i 2021

Zarząd Spółki INNO-GENE S.A. (dalej: "Spółka, Emitent") z siedzibą w Poznaniu w dniu 10 lutego 2022 r. raportem EBI nr 7/2022 publikował korekty raportów kwartalnych za I, II, III i IV kwartał 2020 roku. Następnie w dniu 15 lipca 2022 r. raportem EBI nr 18/2022 Spółka ponownie opublikowała korekty raportów za I, II, III i IV kwartał 2020. Emitent raportem EBI 19/2022 z dnia 15 lipca 2022 r. opublikował korekty raportów za I, II, III i IV kwartał 2021 r. Spółka niniejszym przekazuje uzupełnienie informacji opublikowanych w raportach EBI 18/2022 i 19/2022 wskazując podsumowanie przyczyn i istotnych zmian w zaprezentowanych skorygowanych raportach kwartalnych.


W dniu 31 maja 2022 r. Emitent raportem 12/2022 opublikował zaudytowane skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2021, w którym to zaprezentowano nowe dane porównawcze za rok 2020. Nowe dane porównawcze za rok 2020 różnią się istotnie w wielu pozycjach w stosunku do analogicznych danych finansowych opublikowanych w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2020 opublikowanym raportem EBI nr 20/2021 z dnia 31 maja 2021 r. W informacji dodatkowej jednostkowej i skonsolidowanej do sprawozdania finansowego za rok 2021 r. w załączniku nr 2 zaprezentowano przekształcone dane porównawcze za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r. wraz z danymi za rok 2020, które wcześniej zostały opublikowane w KRS.

Przyczyną korekt raportów kwartalnych za lata 2020 i 2021 opublikowanych raportami EBI nr 18/2022 i 19/2022 jest ich dostosowanie do danych finansowych ze sprawozdania finansowego za 2021 r.

Wykaz przyczyn istotnych zmian w kwartalnych danych finansowych za rok 2020 i 2021 r na poziomie jednostkowym:

· Pozycja 54 a) z informacji dodatkowej -Wykazane w roku 2020 w pozycji Długoterminowe aktywa finansowe, w jednostkach powiązanych, udzielone pożyczki w kwocie 1,1 mln zł, przeniesiono do Inwestycji krótkoterminowych,

· Pozycja 54 b) z informacji dodatkowej - Zobowiązania krótkoterminowe, wobec pozostałych jednostek, inne, w kwocie 0,3 mln zł., przeniesiono do pozycji otrzymanych pożyczek.

Główną przyczyną zmian w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2021 oraz 2020 było skrócenie okresu amortyzacji z 20 lat na 5 dla wartości niematerialno-prawnych. Zostało to opisane w pozycjach 12.a) 14. i 16. w informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania za rok 2021. Zmiany te miały również wpływ na korekty raportów kwartalnych za 2020 i 2021 r. Zmiana okresu amortyzacji miała wpływ na rozliczenia międzyokresowe przychodów uzyskanych z dotacji.

Zmiana spowodowała znaczące obniżenie pokazywanych w bilansie wartości prac rozwojowych oraz rozliczeń międzyokresowych biernych, co wynika z szybszej amortyzacji. W danych porównywalnych zmiany dotyczące roku 2019 i lat wcześniejszych pokazane są w korekcie kapitałów lat ubiegłych, natomiast w latach 2020 i 2021 w wyniku finansowym,

· dokonano przeszacowania odpisów otrzymanych dotacji wykonywanych w przychody. W związku ze zmianami znacząco spadła wartość aktywów w pozycji „A.I.3.Koszty zakończonych prac rozwojowych”, oraz pozycja pasywów „D.IV.2.a. Rozliczenia międzyokresowe, inne, długoterminowe”. Pozycja pasywów „A.VI.Zysk (strata) z lat ubiegłych” została w wyniku tej operacji obniżona w roku 2020 o kwotę 985tys.zł,- tytułem korekty błędów lat ubiegłych.

Pozostałe przyczyny zmian w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2020 i 2021 zostały opisane w informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania za rok 2021. Przyczyny te miały również wpływ na korekty raportów kwartalnych za 2020 r. i 2020 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym

Powrót