Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]

Zawarcie nowych umów o przeprowadzenie badań jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2022 i 2023

Zarząd Spółki INNO-GENE S.A. (dalej: Emitent, Spółka) z siedzibą w Poznaniu informował raportem EBI nr 5/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. o zawarciu umowy (dalej: „Umowa”) z firmą audytorską Morison Finansista Audit sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, której przedmiotem było badanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r. oraz rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r.


W dniu 3 stycznia 2022 r. został zakończony proces, w wyniku którego Morison Finansista Audit sp. z o. o. wniosła zorganizowaną część przedsiębiorstwa do spółki Moore Polska Audyt sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00 – 613), ul. Tytusa Chałubińskiego 8. Tym samym na spółkę Moore Polska Audyt sp. z o.o., wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 4326, przeniesione zostały wszelkie prawa i obowiązki z umowy Morison Finansista Audit sp. z o. o. z Emitentem. W związku z powyższym Emitent, Moore Polska Audyt sp. z o.o. i Morison Finansista Audit spółka z o.o. podpisały w styczniu 2022 r. trójstronny aneks (dalej: „Aneks”), w którym potwierdzono, że to Moore Polska Audyt sp. z o.o. będzie nowym podmiotem przeprowadzającym badania sprawozdań finansowych.

W dniu 28 marca 2023 r. do Spółki wpłynęło podpisane porozumienie o rozwiązaniu Umowy i Aneksu pomiędzy Emitentem, a Moore Polska Audyt sp. z o.o. Powodem rozwiązania Umowy jest brak możliwości zrealizowania przedmiotu zlecenia w umownym terminie z powodu przyjęcia nowych zasad rachunkowości zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Jednocześnie Emitent w dniu 28 marca 2023 r. podpisał z Triio Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ulicy Grzybowskiej 87, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 0000918199 umowy na badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata obrotowe kończące się w dniu 31 grudnia 2022 r. oraz dnia 31 grudnia 2023 r. Triio Audyt Sp. z o.o. jest firmą audytorską w rozumieniu Ustawy o biegłych rewidentach wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 4322.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 i 12 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Powrót