Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]

Otrzymanie żądania w trybie art. 401 § 1 w zw. z § 4 KSH, uzupełnienie porządku obrad ZWZ Spółki oraz korekta ogłoszenia o ZWZ zwołanym na dzień 30 czerwca 2022 r.

Zarząd spółki pod firmą Inno-Gene S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, że w dniu 9 czerwca 2022 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki, Pana Jacka Wojciechowicza („Akcjonariusz”), reprezentującego ponad 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki, (i) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 r., zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym ESPI nr 9/2022 („ZWZ”) oraz (ii) projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza.


Żądania zostały złożone na podstawie art. 401 § 1 w zw. z § 4 Kodeksu spółek handlowych i obejmują dodanie do porządku obrad ZWZ punktów dot. podjęcia uchwał w sprawie: (i) uchylenia dotychczasowego brzmienia Statutu i przyjęcia nowego brzmienia Statutu, (ii) przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia, (iii) przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz (iv) upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść zaproponowanych przez Akcjonariusza projektów uchwał.

W uzasadnieniu Akcjonariusz wskazał, że podjęcie przedmiotowych uchwał pozwoli Spółce na dostosowanie się do wymogów stawianych spółkom notowanym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę w obszarze dokumentacji korporacyjnej, co jest związane z planowanym podjęciem uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. przez ZWZ.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych uzupełnił porządek obrad NWZ zgodnie z żądaniem zgłoszonym przez Akcjonariusza poprzez dodanie nowych punktów 5 lit. l., 5 lit. m., 5 lit. n. i 5 lit. o do porządku obrad ZWZ.

Nowy, zmieniony porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021;
b. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2021;
c. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2021;
d. w pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021;
e. udzielenia absolutorium członkom organów z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021;
f. zmian w składzie Rady Nadzorczej;
g. ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej;
h. ustalenia wynagrodzenia dla Członków Komitetu Audytu;
i. uchylenia uchwały nr 07/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji i praw do akcji w depozycie papierów wartościowych;
j. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
k. sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR);
l. uchylenia dotychczasowego brzmienia Statutu i przyjęcia nowego brzmienia Statutu;
m. przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia;
n. przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
o. upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki.
6. Wolne wnioski;
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje nowe projekty uchwał ZWZ, uwzględniające zmieniony porządek obrad oraz zestawienie proponowanych zmian do Statutu.

Ponadto Zarząd przekazuje skorygowane Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ. W wyniku omyłki pisarskiej w Ogłoszeniu zamieszczonym w komunikacie ESPI 9/2022 z dnia 3 czerwca 2022 r. „Dzień rejestracji” uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu był wskazany na 3 czerwca 2022 r., przy czy prawidłowa data to 14 czerwca 2022 r.

Pliki do pobrania

Powrót