Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]

Uzupełnienie porządku obrad NWZA INNO-GENE S.A. w dniu 01.06.2020r. na żądanie akcjonariusza

Zarząd INNO-GENE S.A. (dalej Emitent lub Spółka) działając na podstawie art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 505 ze zm.) ("Kodeks spółek handlowych") zawiadamia o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego (zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym w raporcie bieżącym nr 14/2020 z dnia 04.05.2020r) na dzień 1 czerwca 2020 r., o godz. 12:00, w siedzibie spółki w Poznaniu przy ul. Ściegiennego 20 (dalej NWZA), na żądanie akcjonariusza, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2020 w dniu 16.05.2020r


Uzupełnieniu uległy uchwały

- w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie pożyczki w kwocie do 800 000 zł od Pana Jacka Wojciechowicza

- w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej i pracowników Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki

- w sprawie: ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji i praw do akcji w depozycie papierów wartościowych.

Treść uzupełnionych uchwał stanowi załącznik nr. 1 komunikatu.

Zarząd Spółki w załączeniu przesyła Opinie Zarządu w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego oraz uzupełniony przebieg porządku obrad NWZA w dniu 01 czerwca 2020r.

Podstawa prawna:

1. § 19 ust. 1 pkt. 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
2. art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2019 , poz. 623 tekst jednolity z późn. zmianami)

https://www.bankier.pl/wiadomosc/INNO-GENE-S-A-Uzupelnienie-porzadku-obrad-NWZA-INNO-GENE-S-A-w-dniu-01-06-2020r-na-zadanie-akcjonariusza-7886221.html

Pliki do pobrania

Powrót