Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]

Informacja o zakończeniu oferty publicznej akcji

Zarząd INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończonej publicznej oferty akcji serii F Spółki.


Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w memorandum informacyjnym Spółki opublikowanym w dniu 29 września 2015 r.
1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji dla Inwestorów Indywidualnych:
Rozpoczęcie subskrypcji: 1 października 2015 r.
Zakończenie subskrypcji: 8 października 2015 r.
Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji dla Inwestorów Instytucjonalnych:
Rozpoczęcie subskrypcji: 12 października 2015 r.
Zakończenie subskrypcji: 14 października 2015 r.
2) Data przydziału instrumentów finansowych:
19 października 2015 r.
3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Przedmiotem subskrypcji było 1.300.630 (jeden milion trzysta tysięcy sześćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł.
4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów, na które złożono zapisy:
(I)Zapisy Inwestorów Instytucjonalnych nie podlegały redukcji. Nie przydzielono akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
(II) Zapisy Inwestorów Indywidualnych nie podlegały redukcji. W wyniku przesunięcia 173.401 akcji z Transzy Inwestorów Instytucjonalnych do Transzy Inwestorów Indywidualnych wszystkie akcje, na które złożono zapisy w ramach Transzy Inwestorów Indywidulanych zostały przydzielone.
5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
Inwestorom przydzielono łącznie 498.559 akcji serii A Spółki.
6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Akcje serii F były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 8,10 zł za jedną Akcję serii F.
7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
W ramach Oferty zapisy na akcje złożyło 275 Inwestorów.
8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
W ramach Oferty akcji przydzielono 275 osobom fizycznym.
9) Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (ceną emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Nie dotyczy.
11) Wartości przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą (498.559 akcji) i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży (8,10 zł za jedną akcję):
Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 4.038.327,90 zł.
12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 121.149,84
b) wynagrodzenia poszczególnych subemitentów – nie dotyczy
c) sporządzenia memorandum informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 20.000 zł netto
d) promocji oferty – 40.766,56 zł netto
Koszty emisji Akcji serii F poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.
Podstawa prawna raportu:
§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, pt. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Powrót