Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI INNO-GENE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

Zarząd spółki INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu, informuje, o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2012 roku, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Biura Zarządu Spółki w Poznaniu (60-835) ul. Mickiewicza 31, na godzinę 10.00. Treść ogłoszenia znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony Emitenta: www.inno-gene.pl


OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

INNO-GENE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

 

 

I.          OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA SPÓŁKI

 

Zarząd Spółki INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-612), przy ul. Rubież 46,

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS

pod numerem KRS 0000358293 („Emitent”,„Spółka”) działając na podstawie art. 398,

art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje Zwyczajne

Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZA), które odbędzie się:

 

29 czerwca 2012 roku, o godz. 10:00

w siedzibie Biura Zarządu Spółki w Poznaniu (60-835), ul. Mickiewicza 31

 

II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad,

2. Wybór Przewodniczącego ZWZA,

3. Sporządzenie listy obecności,

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania

uchwał,

5. Przyjęcie porządku obrad,

6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok

obrotowy 2011; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy

2011; wniosku Zarządu co do pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy 2011;

sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok

obrotowy 2011; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za

rok obrotowy 2011,

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej w wyników oceny:

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011; jednostkowego

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011; wniosku Zarządu co do

pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy 2011; sprawozdania Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A za rok obrotowy 2011;

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy

2011; sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011,

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym

2011,

b. Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011,

c. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INNOGENE

S.A. w roku obrotowym 2011,

d. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A.

w roku obrotowym 2011,

e. Pokrycia straty/podziału zysku,

f. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, jednostkowego sprawozdania

finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011, skonsolidowanego sprawozdania

finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku

Zarządu dotyczącego podziału zysku/pokrycia straty;

g. Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku

obrotowym 2011,

h. Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej w wykonania obowiązków

w roku obrotowym 2011,

9. Zamknięcie obrad.

 

III. UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

 

1. Dzień rejestracji

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („Dzień Rejestracji”)

jest: 13 czerwca 2012 roku.

 

2. Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestnictwa w ZWZA Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami, na 16 dni

przed dniem ZWZA, czyli w Dniu Rejestracji.

Uprawnionymi do udziału w ZWZA będą akcjonariusze, którzy w Dniu Rejestracji na

rachunku papierów wartościowych będą mieli zapisane akcje Spółki i zażądają od

podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym akcje te są

zapisane, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym

Walnym Zgromadzeniu.

 

Żądanie to może być złożone najwcześniej po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZA, czyli 2

czerwca 2012 roku, a nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji

czyli 14 czerwca 2012 roku.

Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym

Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów

Wartościowych S.A. w Warszawie, a sporządzonego na podstawie wystawionych

zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między Dniem Rejestracji

uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a dniem zakończenia Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym

Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni

powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 26, 27, 28

czerwca 2012 roku nieodpłatnie, a także zostanie udostępniona pocztą elektroniczną po

podaniu adresu, na który lista powinna być wysłana.

IV. OPIS PROCEDUR UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU NA

ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

1. Informacje ogólne

Jeżeli którakolwiek z poniższych procedur przewiduje składanie Spółce czy też Zarządowi

Spółki jakichkolwiek zawiadomień, zgłoszeń, żądań czy oświadczeń drogą elektroniczną

należy mieć na uwadze, że:

1) oświadczenia te winny być przesyłane na następujący adres poczty elektronicznej:

biuro@inno-gene.pl,

2) oświadczenia te winny zostać złożone w terminie przewidzianym procedurą, zaś za

moment złożenia oświadczenia uznaje się chwilę, gdy oświadczenie to wprowadzono

do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu

Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy biura Zarządu,

tj. w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00,

3) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości

skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za nie

dotarcie do Spółki korespondencji wysłanej w formie elektronicznej, jeżeli powyższe

nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.

2. Dostęp do dokumentacji dotyczącej ZWZA i wskazanie strony internetowej, na

której będą udostępnione informacje dotyczące ZWZA

Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona na Zwyczajnym Walnym

Zgromadzeniu, projekty uchwał oraz wszelkie informacje dotyczące ZWZA można uzyskać

w siedzibie biura Zarządu Spółki, tj. ul. Mickiewicza 31, 60-835 Poznań lub na stronie

internetowej Spółki www.inno-gene.pl.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym

ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki i w

związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Zwyczajnym Walnym

Zgromadzeniu prosimy o kontakt z p. Michałem Kaszubą numer telefonu 61 646 92 82,

tel. kom. 501 403 576.

3. Prawo umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZA

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co

najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych

spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać

uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni

przed terminem zgromadzenia, tj. najpóźniej do dnia 8 czerwca 2012 roku. Do żądania

winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać

będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi

łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo

świadectwo depozytowe). Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze

zgłaszającymi żądanie. Żądanie, jego forma oraz sposób złożenia winny odpowiadać

przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.

Żądania w formie pisemnej powinny być kierowane na adres biura Zarządu Spółki,

tj. ul. Mickiewicza 31, 60-835 Poznań. Zarząd zwraca uwagę, że ww. termin na zgłoszenie

żądania jest zachowany, jeśli w tym terminie żądanie zostanie zgłoszone Zarządowi. Nie

jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie żądania listem poleconym. Żądanie

może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres biuro@inno-gene.pl.

Jeśli żądanie odpowiada wyżej wskazanym wymogom Zarząd ogłasza zmiany w porządku

obrad wprowadzone zgodnie z tym żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie później niż na

osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem tj.

do dnia 11 czerwca 2012 roku.

Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia. Jeśli żądanie nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w ciągu

3 dni roboczych od otrzymania żądania, informuje o tym zgłaszających żądanie wskazując

na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może być

złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie wskazany powyżej termin na jego złożenie.

4. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do

porządku obrad ZWZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku

obrad przed terminem ZWZA

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą

kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do zgłoszenia projektów uchwał winny zostać

załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na

dzień złożenia zgłoszenia składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co

najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo

świadectwo depozytowe). Zgłoszenie powinno zawierać adres do korespondencji ze

zgłaszającymi projekty uchwał. Zgłoszenie przesyłane w formie pisemnej powinno być

kierowane na adres biura Zarządu Spółki, tj. ul. Mickiewicza 31, 60-835 Poznań.

Zarząd zwraca uwagę, że ww. termin na przekazanie zgłoszenia jest zachowany, jeśli w

tym terminie zgłoszenie zostanie przekazane zarządowi. Nie jest zatem wystarczające

nadanie w tym terminie zgłoszenia listem poleconym. Zgłoszenie może być przesłane

również drogą elektroniczną, na adres biuro@inno-gene.pl. Zgłoszenie, załączone

dokumenty oraz sposób ich złożenia w Spółce, a także forma zgłaszanych projektów

uchwał winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym

ogłoszeniu. Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wyżej

określonymi wymogami, projekty te są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej

Spółki.

Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka,

w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu

poprzedzającym dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia), informuje o tym

zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał.

5. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw

wprowadzonych do porządku obrad podczas ZWZA

Każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku

obrad.

O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić przewodniczącego,

przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej po podjęciu przez Zwyczajne Walne

Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.

6. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz zawiadamiania

Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu

pełnomocnika, a także wykorzystanie formularzy podczas głosowania przez

pełnomocnika

Zgodnie z art. 412-412[2] Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może uczestniczyć

w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez

pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu,

chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Może on także udzielić dalszego

pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może

reprezentować

więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów

wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji

zapisanych na każdym z rachunków.

Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, w której pełnomocnikiem na Walnym

Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub

członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki. Wówczas znajdują zastosowanie

poniższe zasady:

1) pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym

Zgromadzeniu,

2) pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na

istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów,

3) udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone,

4) pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Jeśli pełnomocnictwo zostaje udzielone w formie elektronicznej, to mocodawca powinien

zawiadomić o tym Spółkę. Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie

umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później

jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Zwyczajne Walne

Zgromadzenie. Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo postać elektroniczną.

Zawiadomienie w formie pisemnej winno być przesłane na adres biura Zarządu Spółki

tj. ul. Mickiewicza 31, 60-835 Poznań. Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na złożenie

Spółce zawiadomienia jest zachowany, jeśli w tym terminie zawiadomienie zostanie

przekazane Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie

zawiadomienia listem poleconym. Zawiadomienie w postaci elektronicznej jest przesyłane

do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres biuro@inno-gene.pl.

Zawiadomienie powinno zawierać:

1) imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób

uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,

2) rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL

mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku

podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców),

3) imię i nazwisko, numer PESEL pełnomocnika,

4) miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika,

5) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z

6) mocodawcą,

7) datę udzielenia pełnomocnictwa,

8) wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest

udzielane,

9) zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia

pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych

pełnomocników,

10) wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwołalne

Do faxu lub wiadomości e-mail, zawierającej dokument pełnomocnictwa podpisany przez

akcjonariusza w formacie PDF, należy dołączyć kserokopię lub skan w formacie PDF, tiff

lub jpeg zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów

wartościowych o prawie do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z powyższymi wymogami Spółka

niezwłocznie potwierdza mocodawcy dokonanie zawiadomienia. Jeżeli zawiadomienie nie

odpowiada powyższym wymogom Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego

wskazując na braki zawiadomienia.

Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wyżej wskazanych

wymogów jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania

pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej

osoby z uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Każdy z uczestników, w tym także pełnomocnik, bezpośrednio po przybyciu na Zwyczajne

Walne Zgromadzenie, ma obowiązek wpisania się na listę obecności. Uczestnik przed

wpisaniem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć dokument, który w sposób nie

budzący wątpliwości potwierdza jego tożsamość. Przedstawiciele (pełnomocnicy) przed

wpisem na listę obecności mają ponadto obowiązek przedłożyć do protokołu dokumenty,

z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie ich zgodne z prawem

umocowanie do reprezentacji mocodawcy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Ponadto pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, przed

wpisem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć do protokołu to pełnomocnictwo w

postaci wydruku lub przesłać je do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej na

adres: biuro@inno-gene.pl. Spółka udostępniła na swojej stronie internetowej www.innogene.

pl formularze, które mogą być wykorzystywane przez akcjonariuszy do głosowania

przez pełnomocnika. Akcjonariusze nie mają jednak obowiązku korzystania z tych

formularzy. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio także do dalszych pełnomocnictw

oraz do odwołania pełnomocnictwa.

7. Nie istnieje możliwość uczestniczenia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

8. Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub

przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej

9. Wzory pełnomocnictw

 

Pełnomocnictwo

(akcjonariusz będący osobą fizyczną)

Ja niżej podpisany, (Imię, Nazwisko, PESEL, numer Dokumentu tożsamości)

_________________________________________________________________________

zamieszkały/a,______________________________________________________________

Niniejszym udzielam Panu/Pani (Imię, nazwisko, PESEL, numer Dokumentu tożsamości)

_________________________________________________________________________

zamieszałemu/ej____________________________________________________________

pełnomocnictwa do uczestnictwa i korzystania z prawa głosu z posiadanych przeze mnie

akcji spółki INNO-GENE Spółka Akcyjna, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym

na dzień 29 czerwca 2012 roku.

Pełnomocnik jest / nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw dalszych.

Imię Nazwisko-Podpis

Pełnomocnictwo

(akcjonariusz niebędący osobą fizyczną)

Ja niżej podpisany, (Imię, Nazwisko, PESEL, numer Dokumentu tożsamości)

_________________________________________________________________________

uprawniony do reprezentacji (Nazwa, REGON, Nazwa Rejestru i numer w rejestrze)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Niniejszym udzielam Panu/Pani (Imię, nazwisko, PESEL, numer Dokumentu tożsamości)

_________________________________________________________________________

zamieszałemu/ej____________________________________________________________

pełnomocnictwa do uczestnictwa i korzystania z prawa głosu z posiadanych przez (Nazwa)

_________________________________________________________________________

akcji spółki INNO-GENE Spółka Akcyjna, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym

na dzień 29 czerwca 2012 roku.

Pełnomocnik jest / nie jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw dalszych.

Funkcja w strukturze akcjonariusza, Imię Nazwisko- Podpis

Powrót